Sağlık Hukuku

Hazımlı Hukuk Bürosu Sağlık Hukuku adına verdiği hizmetler..

Sağlık Hukuku

 

Sağlıklı yaşam hakkı, evrensel ve temel bir insan hakkıdır. Uluslararası bir çok belgede ve sözleşmede; yer almakla birlikte aynı zamanda Anayasal bir hak teşkil etmektedir.

Sağlık hakkı çağdaş toplumlarda devletlerce anayasal düzeyde korunan en önemli haklar arasındadır. Nasıl ki ifade özgürlüğü toplumsal yaşam bakımından vazgeçilmez bir unsursa, sağlık hakkı da; etkin kullanılamadığında bireyin yaşam hakkını dahi tehdit eden bir dizi problemle karşılaşmasına sebep olabilecek nitelikte;  bu yönüyle bireyin toplumdaki varlığını etkileyecek düzeyde büyük bir önem taşımaktadır.

Sağlık Hukuku Çorum Sağlık Davaları

Bu yönüyledir ki; tıbbi müdahaleler kapsamında söz konusu olan hekim ve hasta yükümlülüklerinden kaynaklanan ihtilafların, hasta, hekim ve sağlık kuruluşları arasında ortaya çıkabilecek sorunların ve hatalı tıbbi müdahaleler nedeniyle gündeme gelebilecek hukuki veya cezai  ihtilafların çözümünde büromuz, bu alanda hizmet vermektedir.

Sağlık Hukuku Alanında Sunulan Hizmetler

 • Doktor hataları sebebiyle açılabilecek malpraktis (tedavinin yeminli bir mesleği icra eden tarafından kendinden beklenilen ölçütlere uygun ve gereği gibi yerine getirilmemesinden doğan sorumluluk) tazminat ve ceza davalarında açılması ve takibi
 • Özel sağlık kuruluşlarına danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Sağlık personelinin tıbbi hatalarından kaynaklanan davaların açılması ve takibi
 • İlaç üretim, geliştirme, klinik araştırma sözleşmelerinin hazırlanması
 • Sağlık sigortalarından kaynaklanan davaların açılması ve takibi
 • sağlık kuruluşları ve çalışanlarına yönelik kurumsal ve mesleki sorumluluk sigortalarından kaynaklanan davaların açılması ve takibi
 • İlaç kullanımından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davalarının açılması ve takibi
 • Sağlık ürünleri distribütörlük anlaşmalarının hazırlanması
 • İlaç hammaddelerine ilişkin alım satımdan kaynaklı davaların açılması ve takibi
 • İlaç satış ve pazarlama ruhsatlandırılmasına ilişkin idari işlemler ile ilgili hukuksal danışma verilmesi;
 • Sağlık kurumlarının tedarikçileri, çalışanları ve hastaları ile  girdikleri sözleşmesel ilişkilerin  düzenlenmesi;
 • Medikal ve ilaç pazarlama ruhsatlandırmasına ilişkin idari işlemler ile ilgili danışmalık hizmetlerinin verilmesi;
 • Sağlık Bakanlığı izin prosedürleri hakkında danışmanlık hizmetlerinin sunulması;
 • Tıp ve ilaç hukukuna ilişkin sınai mülkiyet ve tazminat davalarının açılması ve takibi;
 • Sağlık sektöründe faaliyet gösteren işletmeler arasında doğabilecek akdi ve idari uyuşmazlıkların çözümü ve davaların takibi
 • Sağlık Bakanlığının izin prosedürleri hakkında hukuki danışmanlık verilmesi,
 • Hastaların ve sağlık personeli çalışanlarının sigorta uyuşmazlıklarına ilişkin davalarının takibi,
 • Sağlık alanında çalışan personelin teşhis ve tıbbi müdahale hatalarından kaynaklanan ceza davaları, maddi ve manevi tazminat davalarının takibi,
 • Hekimlerin malpraktisten kaynaklanan cezai ve sigorta uyuşmazlıklarına ilişkin davalarının takibi,
 • Sağlık kurumlarının tedarikçileri, çalışanları; hastaları ve devlet kurumları ile aralarında gerçekleşecek sözleşmelerin kanuna uygun şekilde düzenlenmesi ve hazırlanması,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu ile sağlık hizmeti sunucuları arasında SUT’un uygulanmasına yönelik; ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü ve davalarının takibi,
 • Devlet kurumlarına sağlık sunucuları adına yapılacak başvuru ve itiraz ile idari davaların takibi,
 • İlaç ham maddelerine, cihaz ve malzemelerine ilişkin üretim;  dağıtım, distribütörlük ve klinik araştırmalarında düzenlenecek sözleşmelerin hazırlanması,
 • İlaç patentleri ve markalardan doğan uyuşmazlıklara ilişkin davaların takibi.