Miras Hukuku

Hazımlı Hukuk Bürosu Miras Hukuku adına verdiği hizmetler..

Miras Hukuku

Miras Hukuku, murisin (ölen kişi) terekesinin (ölenin malvarlığı) akıbetini düzenleyen hukuk normlarına dayanmaktadır. İlk olarak miras hukuku; insanların ölümlerinden sonra malları üzerinde yapmak istedikleri ölüme bağlı tasarrufları ve ölümleri halinde, gaipliğine karar verilmesinden sonra veya ölüm karinesinin varlığı halinde mirasa konu mallarının (tereke) yasal mirasçılar ve diğer mirasçılar arasında ne şekilde paylaştırılacağını, borçlarının nasıl ve hangi sırayla ödeneceğini inceleyen bir özel hukuk dalıdır. Başka bir deyişle Miras Hukuku, miras bırakanın hayatta iken elde etmiş olduğu taşınır ve taşınmaz malları ile hak, alacak ve borçlarının kimlere ne oranda ve şekilde geçeceğini düzenleyen kurallardır.

Miras Hukuku Çorum Miras Davaları

Miras hukuku, Medeni Kanun‘ da düzenlenmiş olup, kişilerin ölümleri veya haklarında gaiplik kararı çıkması halinde, mirasa konu malvarlığının gerek yasal mirasçılar gerekse diğer mirasçılar arasına ne şekilde paylaştırılacağını ifade etmektedir. Bu bağlamda mirasçılar yasal ve atanmış mirasçılar olmak üzere ikiye ayrılır. Bu sebeple yasal mirasçılar, miras bırakanın kan hısımları dolayısıyla alt soyu yani çocukları ve torunları, anne ve babası, büyük anne ve büyük babası, evlilik dışı hısımları, sağ kalan eşi, evlatlık ve nihayetinde miras bırakmaksızın ölmesi halinde de devlettir. Atanmış mirasçı ise miras bırakanın yasal olarak mirasçısı olmamakla birlikte, kendi tasarrufu ile miras bıraktığı kişilerdir.

Ceza Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetler

 • Tereke Tespit,
 • Terekeye Mümessil Atanması ve Tedbirlerinin Alınması,
 • Veraset İlamı Alınması,
 • Tenfiz,
 • Mirasçılık Belgesinin İptali,
 • Mirasın Reddinin İptali,
 • Mirastan Ve Mirasçılıktan Çıkarılmaya Karşı İtiraz,
 • Miras Sebebi İle İstihkak,
 • Mirasın Taksimi,
 • Muris Muvazaası,
 • İzalei Şüyuu (Ortaklığın Giderilmesi),
 • İştirak Halinde Mülkiyetin Müşterek Mülkiyete Çevrilmesi Ve Mülk
 • Paylaşımı konu davalar müvekkilleri temsilen tarafımızca takip edilmektedir.
 • Vasiyetname,
 • Mirastan Iskat Sözleşmesi,
 • Mirasçılık Sözleşmesi,
 • Tek Taraflı Ve Çift Taraflı Mirastan Feragat Sözleşmeleri,
 • Miras Taksim (Paylaşım) ve Feragat Sözleşmeleri,
 • Hissesinin Temliki Sözleşmesi,
 • Tapu ve İntikal işlemleri de yine müvekkil adına takip edilmektedir.
 • Veraset ilamı alınması,
 • Vasiyetnamenin düzenlenmesi ve iptali
 • Tenkis davası açılması,
 • Mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması,
 • Mirasçılık belgesinin iptali davası,
 • Mirasın reddi davası açılması,
 • Muris muvazaası davaları açılması,
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi,

 

Vasiyetname Hazırlanması Hizmetlerimiz,

 

 • Miras sözleşmesi kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü,
 • Mirasçılıktan çıkarmanın iptali davası,
 • Belirli mal vasiyetinin yerine getirilmesi davası,
 • Önmirasçı/Artmirasçı atanmasından kaynaklanan davalar,
 • Vasiyetname düzenlenmesi,
 • Vasiyetnamenin iptali davası,
 • Sözleşmesinin ortadan kaldırılması davası,
 • Ölüme bağlı tasarrufların iptali davası,
 • Mirasta tenkis davası,
 • Sözleşmesinden doğan davalar,
 • Mirastan yoksunluğun tespiti davası,
 • Muris ve mirasçının gaipliğinden doğan davalar,
 • Terekenin korunmasına ilişkin davalar,
 • Vasiyetnamenin açılıp ilgililere okunduğunun tespiti davası,
 • Mirasçılık belgesi verilmesi ve belgenin iptali davaları,
 • Mirasın reddinden kaynaklı davalar,
 • Sözleşme hazırlanması,
 • Miras paylaşım sözleşmesinin geçersizliğine ilişkin dava,
 • Mirasın defterinin tutulmasına ilişkin dava,
 • Terekede resmi tasfiye istemine ilişkin dava,
 • Miras sebebiyle istihkak davası,
 • Ortaklığından kaynaklı davalar,
 • Miras paylaşımının nasıl yapılacağından kaynaklanan davalar,
 • Denkleştirme davası,
 • Miras payının temlikinden kaynaklı davalar,
 • Mirastan satış görünümüyle mal kaçırma davası,
 • Miras hukukuna ilişkin genel danışmanlık hizmeti,
 • Miras paylaşımı ve bu konudaki uyuşmazlıkların çözümü için gerekli müzakerelerin yürütülmesi.