İcra Hukuku

Hazımlı Hukuk Bürosu İcra Hukuku adına verdiği hizmetler..

İcra Hukuku Büromuz Türk ve yabancı birey ve şirketlere ve gerçek kişilere Türkiye’de sahip oldukları alacaklarının tahsili için avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

İcra hukuku genel anlamda para tahsili olarak ifade edilse de; taşınmazların tahliyesi ve teslimi, taşınır teslimi, bir işin yapılması veya yapılmamasıdır. Ayrıca irtifak hakkına ilişkin ilamların icrası, çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişkinin kurulması gibi konuları da kapsıyor. Hukuk konularına ilişkin çek, senet, poliçe, fatura, kredi kartı, ipotek, nafaka alacakları örnek olarak sayılabilir.

İcra Hukuku Çorum İcra Hukuku Davaları

Bu noktada temel hedefimiz müvekkilimizin alacağına en çabuk, en etkin bir şekilde kavuşmasıdır. Ayrıca  en az masraflı şekilde de  kavuşmasıdır. Bu kapsamda aşağıdaki hizmetleri müvekkillerimize vermekteyiz: Bunlar

 • Genel Haciz Yoluyla İcra Takibi,
 • İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra Takibi,
 • Kambiyoo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla İcra Takiplerinin Başlatılması,
 • İhtiyati Haciz ve Tedbir Kararlarının Alınması İçin Yapılan Başvurular,
 • Takibin İptali, Ödeme Emri – İcra Emrinin İptali Davaları,
 • İcra Davaları,
 • Menfi Tespit Davaları,
 • İflas Yoluyla icra Takibi ve İflas Davaları,
 • Ticari Şirketler İçin İflasın Ertelenmesi Başvurular,
 • Ceza Hukuku Davaları (Taahhüdü İhlal, Nafaka, Malvarlığını Azatlma, İflas İstememe vb.)

Haciz Yolları

 • İlamlı İcra
 • İlamsız İcra
 • Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu
 • Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip
 • İhtiyati Haciz

İcra Dairesinin Temel Görevleri Nelerdir?

 • İcra takip talebini kabul etmek
 • Borçlu şahıs ya da şirkete ödeme ya da icra emri göndermek
 • Borçlunun mallarını haczetmek
 • Haczedilen malları satmak ( paraya çevirmek )
 • Sıra cetveli düzenlemek
 • Elde edilen parayı sıra cetveline göre alacaklılar arasında paylaştırmak
 • Alacağını tamamen ya da kısmen elde edemeyen alacaklılara borç ödemeden aciz belgesi düzenleyerek vermek.
 • İlamlı icrada icranın iadesini gerçekleştirmek.